Polish Society of Hypertension

Polish Society of Hypertension

Polish Society of Hypertension, Polish Society of Nephrology and Polish Cardiac Society. Kardiol Pol. 2010 Jul;68(7):860-7.